Szkolenia i profilaktyka

14.XII.2012 r. zakończono realizację bytomskiego projektu „Mogę Wrócić” finansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Sytemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt był adresowany do dzieci przebywających w bytomskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz do ich rodziców. Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz wsparcie dzieci. Podczas organizowanych warsztatów rodzice i dzieci mieli możliwość nabyć nowych umiejętności prospołecznych udrażniających komunikacje i relacje w rodzinie oraz zapoznania się z działaniami pomocowymi ze strony różnych instytucji społecznych. Uczestniczący w Projekcie rodzice mają możliwość kontynuacji rozpoczętych warsztatów poprzez udział w organizowanych przez Centrum:
- grupie wsparcia dla rodziców bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
- „Szkoła dla Rodziców i Opiekunów”
- zajęć dla rodziców dzieci w wieku od 0-3 lat pn„Wychowanie bez klapsa. Jak z miłością i
szacunkiem wyznaczać dziecku granice”
____________________________________________________________________________________________________________

Cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla pracowników służb społecznych o tematyce:

Pracownik wobec bezradności opiekuńczo – wychowawczej rodziców

(okresy rozwojowe a potrzeby dziecka; role, postawy, zasady i normy panujące w „chorym” i „zdrowym” systemie rodziny, reguły rodzinne i wychowawcze a kształtowanie osobowości dziecka, techniki bezprzemocowej kontroli zachowań dziecka)

Konflikt a zaburzona komunikacja w rodzinie

(diagnozowanie konfliktów w rodzinie, zachowania uległe, style reagowania na konflikty i etapy ich rozwiązywania, zasady dobrej komunikacji, udzielanie informacji zwrotnych, sposoby asertywnego odmawiania, zachowania asertywne)

Pracownik wobec rodziny z problemem alkoholowym

(diagnoza choroby alkoholowej w rodzinie oraz jej faz, diagnoza osoby uzależnionej i współuzależnionej, funkcjonowanie dzieci w rodzinie alkoholowej, mechanizmy stosowane przez osoby współuzależnione i uzależnione, metody i techniki motywacji i pracy z osobą uzależnioną i współuzależniony w rodzinie)

Pracownik wobec przemocy w rodzinie

(diagnoza sytuacji przemocowej w rodzinie, cykle, rodzaje i aspekty przemocy domowej, portret ofiary i sprawcy przemocy domowej, możliwości interwencji ze strony służb społecznych i instytucji pomagających rodzinie, postępowanie wobec osób uwikłanych w przemoc, interwencyjne i terapeutyczne, rola instytucji w postępowaniu przed sądem)

Praca z trudnym klientem skoncentretowana na rozwiązywaniu oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu

(zasady pracy z osobami niezmotywowanymi do poprawy swojej sytuacji życiowej, strategie postępowania, modele i zasady pomocy kompetentnej i relacji z klientem, rozwijanie poczucia osobistej skuteczności klienta, źródła wypalenia zawodowego oraz metody i techniki przeciwdziałania wypaleniu)

Przyjęcia na warsztaty odbywają się po wcześniejszej konsultacji i ustaleniu terminów z osoba prowadzącą: specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dział szkoleniowo-profilaktyczny oferuje:

1. zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalych w zakresie: * problematyki alkoholowej, narkotykowej i nikotynowej * wyboru partnera życiowego - profilaktyka przemocy w związku partnerskim * problematyki agresji rówieśniczej * problematyka HIV/AIDS

2. Szkolenia dla grup zawodowych; funkcjonariuszy Policji, pedagogów i nauczycieli, psychologów, pracowników opieki społecznej. kuratorów sądowych, służb medycznych, wychowawców świetlic socjoterapeutycznych z zakresu uzależnienia, problematyki środków psychoaktywnych; przemocy domowej, w tym molestowania seksualnego; problem współuzależnienia; agresji rówieśniczej. Odbywają u nas staże i praktyki studenci oraz psychologowie w toku zdobywania specjalizacji klinicznej.