Grupy Terapeutyczne

Grupa terapeutyczna dla osób (dorosłych) uzależnionych od alkoholu

prowadzona jest w systemie ambulatoryjnym. Spotkania grupy odbywają się obowiązkowo we wtorki i czwartki od 15.30-18.00. Podstawowy program terapeutyczny trwa 10 miesięcy i składa się z 3 etapów. Wejście na grupę poprzedzone jest wcześniejszą konsultacją z terapeutą.
 
Cykl spotkań psychoedukacyjnych dla osób współuzależnionych (żon, konkubin, matek), które żyją i są emocjonalnie związane z osobą uzależnioną od alkoholu, narkotyków lub innego środka psychoaktywnego.

Celem zajęć jest:
- zdobycie wiedzy na temat uzależnienia;
- poznanie specyfiki choroby i jej mechanizmów;
- wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych związanych z piciem lub braniem osoby bliskiej;
- rozwiązywanie problemów bieżących w związku z życiowymi sytuacjami kryzysowymi;
- osiągnięcie zmian w kierunku osobistego rozwoju osób współuzależnionych
Grupa spotyka się w każdy poniedziałek w godzinach 15.30-18.00. Cykl spotkań trwa 12 tygodni w etapie podstawowym i 36 tygodni w etapie dalszego rozwoju osobistego.
Przyjęcia do grupy następują po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym.
 
Grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Składająca się z czternastu spotkań warsztatowych.
Grupa odbywa się jeden raz w tygodniu (środa 16.00-18.00), podczas której uczestnicy mogą:
* zapoznać się z:
- aspektami przemocy w rodzinie oraz technikami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
- wiedzą dotycząca postaw i reguł rodzinnych, mitów i stereotypów zakorzenionych w rodzinie
- sposobami minimalizacji poczucia winy za długotrwałe funkcjonowanie w krzywdzącym związku oraz akceptacji samego siebie (własnych wad i ograniczeń)
- mechanizmami „koła władzy i kontroli”, „prania mózgu”, „cyklami przemocy w rodzinie”
- wiedza na temat przyczyn i objawów złości, lęku, gniewu, przygnębienia i depresji oraz strategii przeciwdziałania im
- wiedzą dotyczącą przyczyn negatywnych zachowań u dzieci oraz metodami i technikami bezprzemocowej kontroli zachowania dziecka.
Przyjęcia na warsztaty odbywają się po wcześniejszej konsultacji indywidualnej ze specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
Cykl spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców bezradnych wychowawczo

Celem spotkań jest:
- nabycie nowych umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;
- poznanie źródła problemu, uczuć, przekonań, potrzeb;
- zdobycie umiejętności rozpoznawania własnych emocji i ich kontrola;
- nauka rozpoznawania problemów dzieci; m.in. uzależnienia, przemoc, zagrożenie samobójstwem;
- gdzie szukać pomocy (formy interwencji)
Grupa spotyka się co dwa tygodnie, w poniedziałek, o godzinie 15.30-18.00. Cykl spotkań trwa 12 tygodni. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z terapeutą Centrum Interwencji Kryzysowej.

Od października 2011 roku organizujemy Treningi Zastępowania Agresji dla młodzieży od 12 do 18 lat. Spotkania odbywają się w każdą środę od 16.00-18.00. W celu wzięcia udziału konieczna jest indywidualna konsultacja z terapeutą Centrum Interwencji Kryzysowej.

Cykl warsztatów dla rodziców pt. „Bez klapsa? Jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice”. Warsztat kierujemy do rodziców dzieci w wieku 0-6 lat.

Celem warsztatu jest:
- zdobycie umiejętności rozpoznawania własnych emocji i ich kontrola;
- poszerzenie umiejętności wychowawczych, które pomogą w wychowaniu dziecka bez przemocy;
- uświadomienie uczuć, przekonań, potrzeb;
- poznanie i możliwość ćwiczenia nowych, bardziej sprzyjających dziecku wzorców zachowań.
Cykl spotkań trwa 6 tygodni. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z terapeutą Centrum Interwencji Kryzysowej.

Od września 2012 roku prowadzony jest Program korekcyjno-edukacyjny dla osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00- 19.00. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z terapeutą Centrum Interwencji Kryzysowej.